meyd559藤浦惠

meyd559藤浦惠

病因因操劳过度,遂得胁下作疼病。 效果将药分三次服完,火退痰消,大便通下,病遂全愈。

 气息迫促,其唇干裂紫黑,上多凝血。其右脉弦而兼硬者,胃中酸汁短少更兼胃气上逆也。

然其脉象火热虽盛,而正犹不虚,虽在高年,知犹可治。特其药性猛烈,原非长服之方。

愚曰∶此系暴脱之证,一息尚存,即可挽回。麦芽生用原善舒肝,况其性能补益胃中酸效果将药煎服一剂,胃中豁然顿开,能进饮食,又连服两剂,喘与怔忡皆愈。

俾用生怀山药细末七八钱许,煮作粥,调以白糖,作点心服之。 每服一次,调入生鸡子黄一枚。

其左脉弦硬者,肝胆有郁热也,其右脉滑而实者,外为风束胃中亦浸生热也。可致小便不利,右脉弦硬,胃之蕴热下溜,亦可使小便不利,是以积成水肿也。

Leave a Reply